Anime Illust Diffusion共2篇
动漫插画扩散 Anime Illust Diffusion AI绘图模型展示,附带AI绘画提示词_Qpipi

动漫插画扩散 Anime Illust Diffusion AI绘图模型展示,附带AI绘画提示词

我厌倦了传统 AI 绘画一成不变的脸、姿势、风格,所以想要脱离混合模型。最初,我使用提示词,可始终无法达成某种微妙的线条、色彩、光影、质感、构图或故事性,甚至无法复刻模型偶然产生的惊艳...
Anime Illust Diffusion AI绘图模型,动漫插画扩散_Qpipi

Anime Illust Diffusion AI绘图模型,动漫插画扩散

我厌倦了传统 AI 绘画一成不变的脸、姿势、风格,所以想要脱离混合模型。最初,我使用提示词,可始终无法达成某种微妙的线条、色彩、光影、质感、构图或故事性,甚至无法复刻模型偶然产生的惊艳...