Zanhua
Zanhua Chinese style Lora,簪花,精美国风头饰_Qpipi

Zanhua Chinese style Lora,簪花,精美国风头饰

Zanhua 簪花 Chinese style 灵感来源于【簪花仕女图】 角色身穿唐风汉服襦裙,头戴簪花,手持鲜花(一定情况下也能触发琵琶和扇子) 泛化性不错,可以适配各个主流大模型,推荐使用国风类模型,...
簪花,精美国风头饰 Zanhua Chinese style Lora 展示,附带AI绘画提示词_Qpipi

簪花,精美国风头饰 Zanhua Chinese style Lora 展示,附带AI绘画提示词

角色身穿唐风汉服襦裙,头戴簪花,手持鲜花(一定情况下也能触发琵琶和扇子) 泛化性不错,可以适配各个主流大模型,推荐使用国风类模型,效果奇佳! 使用多个大模型 + Zanhua Lora在Stable Dif...